Home Leerlingen Personeel
  Zoeken
 
 
 
 
 
De Waerdenborch
 

Infomatie > Vakkenpakketkeuze > Vmbo

Naar klas 3 van de Gemengd/Theoretische Leerweg

De leerlingen kiezen in de Gemengd/Theoretische Leerweg voorlopig een sector. In leerjaar 3 volgen de leerlingen 11 vakken.
De verplichte vakken zijn Ne, En, wi, tec, l.o. (5) en een kunstvak (mu, te, ha)
Daarnaast is er een sectorgebonden vak. Vaak is wiskunde een sectorgebonden vak; dat vak hebben alle leerlingen verplicht in klas 3.
De sector gebonden vakken zijn voor:

- de sector techniek: wiskunde (en nask1)
- de sector Zorg en Welzijn: biologie
- de sector Economie: economie
- de sector Groen: biologie

Voor een goede doorstroom in de techniek is nask1 eigenlijk ook verplicht. Vandaar dat wij dit vak opgenomen hebben bij de verplichte vakken. Ook kiezen de leerlingen 1 expressievak uit de vakken te, ha, mu. De leerlingen kiezen in totaal 5 vakken. Keuze kan gemaakt worden uit de volgende vakken: fa, du, ak, gs, bi, nask1, ec en het genoemde expressievak.
Omdat een sectorkeuze aan het einde van leerjaar 2 voor veel leerlingen moeilijk blijkt, is de keuze voor sector-relevante vakken voor diverse sectoren verplicht (zie keuzeformulier).
Leerlingen kunnen zo aan het einde van het derde leerjaar van sector veranderen als zij de vakken wi, bi, nask1 en ec in hun vakkenpakket houden. Van deze 4 vakken dienen in elk geval 3 stuks gekozen te worden; wi is verplicht en uit de vakken bi, nask1 en ec moeten nog minimaal 2 vakken gekozen worden. Hierdoor blijven in leerjaar 4 nog minstens drie sectoren “open”. 
In leerjaar 3 volgen de leerlingen zoveel vakken, dat het soms mogelijk is om een extra examenvak te kiezen in leerjaar 4. Dit is wèl afhankelijk van hun studie resultaten in leerjaar 3.

Het vak Technologie bestaat uit een aantal onderdelen die de leerlingen beter in staat zullen stellen om tot een goede keuze voor een vervolgopleiding te komen. Door opvoering van het verplichte vak technologie zitten alle leerlingen in klas 3GT feitelijk in de Gemengde leerweg.
In klas 4 hebben de leerlingen vervolgens de mogelijkheid om Technologie weer te kiezen. Dan krijgen de leerlingen ook een Gemengd diploma. Wanneer een leerling besluit om GEEN Technologie te kiezen wordt het diploma automatisch een Theoretisch diploma.

Voor het vervolgonderwijs heeft dit geen gevolgen. Op De Waardenborch kunnen leerlingen met een GL-diploma toegelaten worden op het HAVO Leerlingen kunnen aan het einde van het derde leerjaar van sector veranderen als zij de vakken wi, bi, ns en economie in hun vakkenpakket houden.  

In leerjaar vier doen leerlingen examen in 6 vakken, waaronder natuurlijk de sectorgebonden vakken. Er dient gekozen te worden uit de vakken die het derde leerjaar ook gevolgd zijn.
In leerjaar 3 volgen de leerlingen zoveel vakken, dat het mogelijk is om een extra examenvak te kiezen in leerjaar 4. Dit is wél afhankelijk van hun studieresultaten in leerjaar 3.
Maatschappijleer komt in klas 4 als verplicht vak op de tabel. Het behaalde cijfer telt mee als 7e examencijfer.

De Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

De leerlingen kiezen in de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg een afdeling binnen een sector. De afdelingen zijn:
Bouw-breed, Metaal/Metalektro, Installatietechniek/Instalektro (sector Techniek)
Handel & Administratie (sector Economie)
Verzorging (sector Zorg & Welzijn)
Het afdelingsprogramma omvat 12 lesuren per week en telt mee als een examenvak met dubbele zwaarte (2).  

De verplichte vakken binnen alle sectoren zijn Ne, En, Ma, Lo, CKV (5)
Daarnaast is er een sectorgebonden vak.
Het sectorgebonden vak is voor:
- de sector techniek: wiskunde (en nask1)
- de sector Zorg en Welzijn: biologie
- de sector Economie: economie
In klas 4 blijven 6 vakken over waarin examen gedaan wordt. Dit zijn altijd: het afdelingsvak (telt voor 2 vakken), het sectorgebonden vak, een keuzevak en de verplichte vakken Ne en En (2).
Het van Natuur-scheikunde 1 (nask1) is als keuzevak voor de techniek vastgesteld. Voor de sectoren Zorg&Welzijn en Economie kan gekozen worden uit wiskunde, Duits en Handvaardigheid.
Het in het derde leerjaar behaalde cijfer voor Ma telt mee als 7e examencijfer.

Oriëntatie op werken en leren

Een van de verplichte handelingsdelen binnen het VMBO moet betrekking hebben op oriëntatie op werken en leren. Wij hebben ervoor gekozen om leerlingen in klas 3 van het VMBO, de afdelingen Basis- en Kaderberoepsgericht in de maand maart een arbeids-oriëntatieweek te laten volgen. Vanaf januari wordt deze week in de lessen voorbereid. Tijdens de arbeids-oriëntatieweek wordt gebruik gemaakt van een stageboek.
Andere handelingsdelen die in klas 3VMBO dienen plaats te vinden zijn:
-                    Het bezoeken van minimaal twee voorlichtingen op een MBO-informatie-          avond, bij voorkeur degene die in Holten plaats vindt.
-                    Het bezoeken van minimaal één open dag bij het vervolgonderwijs.
-                    Het volgen van één computerles/internetles "oriëntatie op studie en beroep".
Minimaal één keuzeopdracht uit het volgende aanbod:
-                     Bezoek tweede open dag;
-                     Gesprek met de decaan;
-                     Bezoek studiemarkt;
-                     Bezoek beroepenvoorlichting Parkgebouw Rijssen;
-                     Bezoek Meeloopdag MBO;
-                     Vrije keuze, in overleg met de decaan.
Van alle handelingsdelen dient verslaglegging plaats te vinden. Beoordeling van de handelingsdelen vindt plaats op basis van deze verslaglegging. De verslagen krijgen een plaats in het toekomstdossier van de leerling, waarmee in klas twee een aanvang gemaakt is.

 

 

Vorige

 Afdrukken